رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عنوان کرد: فلسفه فقه ...