رشیدی: انجمن های جدا شده به فدراسیون رزمی بازگردند