وضعیت ابراهیمی برای بازی در دربی بعد از تمرین امروز مشخص می‌شود