واردات کالای قابل تولید در داخل از مهمترین مصادیق فساد اقتصادی است