برپایی نمایشگاه قربانیان سلاح‌های شیمیای در مجلس/ سردشت؛ اولین شهر قربانیان سلاح‌های شیمیای در جها