نمایشگاه عکس بمباران شیمیایی «سردشت» در مجلس دایر شد