اجرای پروژه‌های صوری در عقد قرار داد با صندوق رفاه دانشجویان