ابوترابی: مبارزه با فساد، دغدغه مشترک قوای سه‌گانه است