بررسی وضعیت پیاده‌روی خیابان هفده شهریور در مجمع تهران