رعایت اخلاق حرفه‌ای باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد