از آیپد به جای مانیتور کامپیوترهای شخصی استفاده کنید