13 هزار متر مربع از زمین های کشاورزی محمودآباد قلع و قمع شد