استاندار قزوین: تفاهم و دوستی را باید جایگزین اختلافات بین یکدیگر کنیم