طرح فرهنگی امام جمعه اسالم برای شاغل کردن جوانان بیکار این شهر