اعدام شیخ نمر ناشی از وحشت عربستان از خیزش‌های اسلامی مسلمانان است