پایداری، ایثارگران و مؤتلفه با آیات یزدی،‌ موحدی و مصباح دیدار می‌کنند