مردم وسیله نقلیه خود را با وکالت‌نامه واگذار نکنند