عضو ارشد نظام پزشکی: پزشکان به اعتماد مردم نیازی ندارند، مردم باید به ما اعتماد کنند