بهره‌برداری از ساختمان جدید روابط عمومی شهرداری تهران در مبعث