رئیس کمیته امداد: با فقر فرهنگی مواجه هستیم نه فقر اقتصادی