ارتباط نتایج ارزیابی تا اقدام برای بهبود کیفیت در دستور کار قرار دارد