اگر حتی همه سازمان های بین المللی توافق را قبول کنند باز آمریکا زیر آن خواهد زد