تعجب داور بین المللی کشتی از حضور طاهر غلام اف ازبک برای داوری در ایران