دولت در برنامه ششم توسعه به دنبال کاهش نرخ بیکاری در کشور است