وزیر کشور به حضور برخی فرمانداران در جلسات انتخاباتی رسیدگی کند