کدامیک از موازین اسلامی اجازه می دهد چنین آدمی را حکم اعدام برایش صادر کنند؟