اخبار مربوط به پخش ویروس ایدز شایعه است/مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت منبع معتبر دریاف