میان بیماری دیابت و غیر فعال شدن میتوکندری‌ها چه ارتباطی وجود دارد