اظهارات آمانو تفسیر سیاسی است و نه فنی/طبق پروتکل الحاقی آژانس اجازه دسترسی به سایت های نظامی داده نش