دولت از بازار سرمایه حمایت می کند/ مصوبات مثبت، حاصل پیگیری های وزیر اقتصاد است