آغاز تصویربرداری بخش دادگاه و اعدام دکتر فاطمی «معمای شاه» در تهران