وعده روحانی برای در دستور قرار دادن موضوع سرپرستان دانشگاه‌ها