باید تعهد اجرایی در پروژه‌های خوزستان مورد تاکید باشد