فابیوس: تحولات جاری در لیبی پیامدهای برای کل منطقه و اروپا در پی خواهد داشت