دربی را تهاجمی بازی کنند تا مردم لذت ببرند بیانی: استقلال تاکنون دروازه‌بانی به این ضعیفی نداشته/ نت