معاون وزیر ورزش از اردوی تیم ملی دو و میدانی بازدید کرد