برگزاری نخستین دوره مسابقات هوافضای جام پایتخت طبیعت ایران