بخش پولساز سالن سینما دست چه کسی است؟/ کدام طیف از قدرت سینماها را در اختیار دارند؟