برداشتن قانون حدود صنفی چیزی جز هرج و مرج در پی ندارد/ تفکیک دستمزد آرایشگاه‌های ممتاز برای نخستین ب