اقشار محروم با واگذاری مدارس به بخش خصوصی باید فرزندانشان را به مکتب‌خانه بفرستند