شیرزاد: 30 سال مرگ بر آمریکا گفتید به کجا رسیدیم/قدیری: جشن و پایکوبی برای توافق هسته ای غربی هارا به پی