بناهای تاریخی خراسان شمالی سنددار می شوند/2 اثر و یک مجموعه تاریخی استان در مسیرثبت جهانی شدن