تنها دانش آموزان پایه های اول و هفتم برای ثبت نام به مدارس بروند