10 درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند