سجادی: حدادی از جمله ورزشکارانی است که فعل خواستن را صرف کرده است