اعتقاد به معاد با دست اندازی به بیت المال سازگار نیست