جریمه 158 میلیون دلاری دو اپراتور آمریکایی به علت صدور قبض های گران برای مشتریان