پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن تدوین شد