اعدام شیخ نمر، آثار سوئی برای این جمعیت قاتل خواهد داشت