مرز سرو - اسندره به مدرن ترین پایانه مرزی منطقه تبدیل می شود